NVWA heeft 1000 kg van het verboden gewasbeschermingsmiddel Vydate 10G in beslag genomen

Inspecteurs en rechercheurs van de NVWA troffen de grote voorraad aan bij een teler in de provincie Overijssel. In Vydate 10G zit de werkzame stof Oxamyl. Deze stof is sinds vorig jaar in de hele Europese Unie verboden vanwege risico’s voor zowel de gebruiker als de consument. Tegen de teler wordt proces-verbaal opgemaakt.

Telers van land- en tuinbouwgewassen hadden tot 31 oktober 2023 nog de gelegenheid om bestaande voorraden Vydate 10G op te maken of af te laten voeren. Sindsdien is het gebruik en het voorhanden hebben van Vydate 10G niet meer toegestaan. Omdat de NVWA signalen krijgt dat sommige telers het middel sindsdien toch nog gebruiken, wordt er extra gecontroleerd. Bij eerdere inspecties zijn ook bij andere telers voorraden aangetroffen. Daarom heeft de NVWA de handhaving op dit illegale middel opgeschroefd.

De NVWA controleert of bedrijven uitsluitend toegelaten gewasbeschermingsmiddelen gebruiken. Op het gebruik of het voorhanden hebben van niet toegelaten gewasbeschermingsmiddelen staan bestuursrechtelijke of strafrechtelijke sancties. Daarnaast kan dit gevolgen hebben voor de uitbetaling van de inkomenssteun in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Risico niet-toegelaten middelen

Binnen de Europese Unie mogen alleen toegelaten gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt. Bij de toelating wordt ook vermeld hoe het middel gebruikt mag worden. Toegelaten middelen zijn uitgebreid getoetst op mogelijke schadelijke effecten voor het milieu, de volksgezondheid en de arbeidsomstandigheden van de gebruiker. Door het gebruik van niet toegelaten middelen of het onjuist gebruik van toegelaten middelen kan er gevaar ontstaan voor mens, dier en milieu.

Geef een reactie